Bezpieczeństwo techniczne budynków

środa, 27 czerwiec 2012

Integra Eko Inwestmens Sp. z o.o. widząc potrzebę zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa technicznego obiektów budowlanych oferuje komplesowe usługi skierowane przede wszystkim do Właścieli oraz Zarządców wszelkich obiektów budowlanych - odpowiedzialnych za stan techniczny budynków i budowli, zwłaszcza zaś za bezpieczeństwo konstrukcji i instalacji; bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie budynków lub ich zespołów na środowisko naturalne, optymalizację zużycia energii oraz estetykę budynku i otoczenia. Celem zasadniczym niniejszej oferty jest świadczenie zintegrowanych interdyscyplinarnych usług technicznych: doradczych i wykonawczych, gwarantujących obiektywną diagnozę stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego; zgodne z przepisami jego udokumentowanie oraz opracowanie niezbędnych zaleceń naprawczych, korygujących lub profilaktycznych.

CELE:
W świetle powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych właściciele lub – z ich upoważnienia - zarządcy obiektów budowlanych ponoszą osobistą odpowiedzialność za stan techniczny budynków i budowli, zwłaszcza zaś za bezpieczeństwo konstrukcji i instalacji; bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie budynków lub ich zespołów na środowisko naturalne, optymalizację zużycia energii oraz estetykę budynku i otoczenia.

Odnośne akty prawne, w szczególności zaś:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu Budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563),

precyzują zakresy zobowiązań właścicieli obiektów budowlanych, terminy i formę ich realizacji i dokumentowania oraz sankcje finansowe lub odpowiedzialność prawną za ich nieprzestrzeganie.

Celem zasadniczym niniejszej oferty jest świadczenie zintegrowanych interdyscyplinarnych usług technicznych: doradczych i wykonawczych, gwarantujących obiektywną diagnozę stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego; zgodne z przepisami jego udokumentowanie oraz opracowanie niezbędnych zaleceń naprawczych, korygujących lub profilaktycznych.

Mając na względzie szerokie spektrum problemów technicznych obejmujących kwestie bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych oraz specyfikę poszczególnych zagadnień, oferta nasza obejmuje cztery obszary usług, które mogą być świadczone łącznie lub wybiórczo. Są to:

  • Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych.
  • Audyt energetyczny i sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
  • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.
  • Systemy zabezpieczeń technicznych budynków i wydzielonych ich części.

Nasi specjaliści, realizujący poszczególne segmenty oferowanej usługi, na bieżąco aktualizują wiedzę na temat najnowszych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz uregulowań prawnych przynależnej im problematyki. Ich działania wspomagane są wiodącym na rynku oprogramowaniem komputerowym i oprzyrządowaniem technicznym.

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93