Podstawowa oferta rynkowa firmy obejmuje najwyższej klasy usługi w zakresie:

 1. Przygotowania inwestycji - pozyskania terenu pod inwestycję, opracowania wstępnych założeń celowościowych i techniczno - ekonomicznych zadania inwestycyjnego oraz studium wykonalności i opłacalności projektu; wstępne ekspertyzy, opinie i uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące lokalizacji i uwarunkowań realizacji inwestycji oraz dostawy mediów technicznych; przygotowanie i przeprowadzenie procedur wyłaniania biur projektowych, koordynacja procesu projektowania i współpraca z biurem projektowym, reprezentowanie Inwestora w procedurach uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz innych czynnościach administracyjnych i cywilnych.

 2. Kompleksowego zarządzania projektami inwestycyjnymi - realizowanymi w systemie Generalnego Wykonawcy ( G.W.) lub Generalnego Realizatora Inwestycji ( GRI ) obejmującego: weryfikację dokumentacji projektowej pod względem formalnym i techniczno - technologicznym, przygotowanie i realizację procedur wyłonienia Wykonawcy (-ów) i dostawców robót, materiałów i usług; wdrożenie standardów dokumentowych i funkcjonalnych realizacji inwestycji; koordynację robót i dostaw, pełnienie nadzorów inwestorskich we wszystkich branżach; nadzór bieżących prac budowlanych zgodnie z projektem oraz „Harmonogramem rzeczowo - finansowym”, kontrolę atestów materiałów budowlanych i wyposażenia, bieżące zarządzanie budową, w tym w zakresie przestrzegania przez uczestników procesu inwestycyjnego przepisów techniczno - budowlanych, p. poż. i bhp, raportowanie inwestycyjne i finansowe; organizację i nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, kontrolę jakości prac, kompletację dokumentacji powykonawczej; reprezentowanie Inwestora wobec uczestników procesu inwestycyjnego, właściwych organów oraz osób trzecich we wszystkich fazach realizacji inwestycji oraz - na życzenie Inwestora - w okresie gwarancji i rękojmi.

 3. Zarządzania kosztami inwestycji - analiza i ocena budżetu inwestycji, szacowanie kosztów budowy, weryfikacja kosztorysów, kontrola kosztów inwestycji na każdym etapie realizacji, ocena zgodności z budżetem, ocena rozwiązań projektowych pod kątem optymalizacji kosztów projektu - propozycje rozwiązań zamiennych, sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych dla Inwestora i Instytucji Finansowych; nadzór nad płatnościami Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców wydzielonych części zadania inwestycyjnego na rzecz podwykonawców robót budowlanych.

 4. Nadzoru inwestorskiego - zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach przewidzianych „Ustawą Prawo Budowlane”, nadzór bieżących prac budowlanych oraz ocena zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującym prawem, weryfikacja dokumentacji technicznej i atestów materiałów budowlanych, odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowe elementów robót, odbiór końcowy - techniczny. Kontrola jakości prac oraz ich postępu w stosunku do harmonogramu. Raportowanie z prac zespołu inspektorów nadzoru.

 5. Organizacji powierniczej lub doradztwa przy organizacji przetargów, konkursów ofert lub innych form wyłaniania wykonawców i dostawców zgodnie z procedurami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: przygotowywanie SIWZ, dokumentów i procedur przetargowych, projektów umów, kompleksowej obsługi komisji przetargowych, analizy ofert, negocjacji z oferentami, opracowywanie końcowej dokumentacji po przetargowej.

 6. Zarządzania Procedurami Administracyjnymi - przygotowywanie dokumentacji do pozwoleń, decyzji i uzgodnień, kontakty z urzędami.

 7. "BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE BUDYNKÓW"- świadczenie zintegrowanych interdyscyplinarnych usług technicznych: doradczych i wykonawczych, gwarantujących obiektywną diagnozę stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego; zgodne z przepisami jego udokumentowanie oraz opracowanie niezbędnych zaleceń naprawczych, korygujących lub profilaktycznych. Mając na względzie szerokie spektrum problemów technicznych obejmujących kwestie bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych oraz specyfikę poszczególnych zagadnień, oferta nasza obejmuje cztery obszary usług, które mogą być świadczone łącznie lub wybiórczo. Są to:
  1. Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych.
  2. Audyt energetyczny.
  3. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
  4. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.
  5. Systemy zabezpieczeń technicznych budynków i wydzielonych ich części.

 

 

 

 

©2012 Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 2/190, tel. (022) 622-96-60, fax (022) 622-96-93