Sprawowania nadzoru inwestorskiego ( Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ), w wymaganych specyfiką budowy specjalnościach, w zakresie unormowanym uregulowaniami ustawy Prawo budowlane lub rozszerzonym według potrzeb i oczekiwań Zamawiającego; w szczególności zaś: pełnienie bieżącej kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz przepisami techniczno-budowlanymi; weryfikacja techniczna i kosztowa rozwiązań zamiennych lub niezbędnych robót dodatkowych; nadzór nad bieżącą komplementacją dokumentacji budowy (zmiany projektowe, dopuszczenia atesty stosowanych materiałów budowlanych, protokoły kontroli stanu bhp na budowie i inne); wykonywanie i dokumentowanie odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych robót budowlanych i dostaw oraz odbioru (ów) końcowego; raportowanie bieżące i narastające – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym o stanie budowy i czynnościach wykonanych przez Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Zamknij Menu