Przygotowanie inwestycji:

  • opracowanie wstępnych założeń technicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych przedsięwzięcia budowlanego,
  • udział w przeprowadzeniu procedur administracyjnych warunkujących uruchomienie projektu,
  • współpraca w zakresie wyłonienia kompetentnego dla przedmiotu inwestycji biura projektowego,
  • koordynacja procesu projektowania i kosztorysowania inwestycji,
  • reprezentowanie Inwestora w procedurach uzyskiwania pozwolenia na budowę lub w innych decyzjach administracyjnych,
  • organizacja powiernicza lub doradztwo techniczno-organizacyjne przy organizowaniu przetargów, konkursów ofert, negocjacji i innych form wyłonienia wykonawców robót budowlanych i dostaw dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (przygotowanie SIWZ, procedur i dokumentów postępowania, projektów umów, analizy techniczno-kosztowej, negocjacji z oferentami, opracowanie końcowej dokumentacji z postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych lub dostawcy materiałów i urządzeń).

 

Zamknij Menu