Zarządzania przedsięwzięciami budowalnymi, w formule: Inwestor Zastępczy lub Koordynator Projektu Inwestycyjnego. Powiernicze wykonywanie na rzecz Zamawiającego czynności prawnych i faktycznych przynależnych Inwestorowi, związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia budowlanego, na wszystkich lub wydzielonych etapach przedsięwzięcia. W szczególności zaś – na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub pełnomocnictw szczególnych – zapewniamy reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji publicznej, dostawców mediów technicznych oraz uczestników procesu budowlanego (projektant, generalny wykonawca lub wykonawcy wydzielonych zakresów robót budowlanych, dostawcy urządzeń i usług specjalistycznych i innych); wdrożenie uzgodnionych z Inwestorem standardów dokumentowych obowiązujących uczestników procesu budowlanego; koordynację robót i dostaw; bieżące zarządzanie budową; raportowanie techniczne i finansowe; kontrola kosztów przedsięwzięcia budowlanego, w tym płatności wymaganych na rzecz podwykonawców robót budowlanych; przygotowanie i realizacja procedur odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych i dostaw oraz czynności uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Zamknij Menu